Algemene Leden Vergadering (ALV)

19 May 2022

Ondernemend Waterland organiseert donderdag 19 mei 2022 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen u en uw partner van harte uit. Tijdens deze bijeenkomst zal Robbert Miedema ons meer vertellen over RMPT Healthcenter.

Agenda
Vanaf 18 uur     inloop met een drankje
18.30. uur         tijd voor wat te eten
19.15. uur         aanvang Algemene Ledenvergadering met de volgende agendapunten:

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststelling notulen ALV 4 november 2021 (aan leden verzonden via de mail)
  4. Kort jaarverslag en aandachtspunten voor 2022-2023 (Leo)
  5. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (Sjuul) (de financiële stukken volgen binnenkort)
  6. Kascommissie en decharge bestuur voor 2021
  7. Bestuurssamenstelling. Aftredend en niet herkiesbaar: Sjuul Adema. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Marcel Pereboom
  8. Rondvraag

Circa 19.45 uur: Presentatie door Robbert Miedema

Het adres:        ’t Spil 18, 1141 SE Monnickendam

Aanmelden     
Bevestig jouw komst vóór 12 mei 2022 via secretariaat@ondernemendwaterland.nl in verband met de catering.